Положення про Центр надання адміністративних послуг

Дата: 24.05.2022 12:37
Кількість переглядів: 393

ЗАТВЕРДЖЕНО   

рішенням Вознесенської сільської

ради від 10.02.2022 року №21-19/VІІІ 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про центр надання адміністративних послуг

виконавчого комітету Вознесенської сільської ради

 

             

1. Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Вознесенської сільської ради (далі – ЦНАП Вознесенське) утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг і є постійно діючим робочим органом.

ЦНАП Вознесенське – це постійно діючий робочий орган виконавчого комітету Вознесенської сільської ради, утворений відповідно до статті 12 Закону України "Про адміністративні послуги".

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається Вознесенською сільською радою (надалі – Рада).

      3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про службу в органах місцевого самоврядування», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Ради та її Виконавчого комітету, розпорядженнями голови, цим Положенням, положенням про відділ з питань надання адміністративних послуг та іншими нормативно-правовими актами.

4. ЦНАП Вознесенське, його  віддалені (у тому числі пересувні) робочі місця адміністраторів розташовані в межах Вознесенської територіальної громади з урахуванням територіальної доступності, яка визначається відповідно до частини 4 статті 12 Закону України "Про адміністративні послуги".

5. Положення про Центр надання адміністративних послуг у с.Вознесенське розроблено відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги" з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 118 "Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг". Це Положення врегульовує загальні засади функціонування ЦНАП Вознесенське, його віддалених (у тому числі пересувних) робочих місць адміністраторів із залученням до роботи ЦНАП Вознесенське  представників органів місцевого самоврядування, органів державної виконавчої влади, державних та комунальних підприємств, установ, організацій.

6. Порядок організації роботи ЦНАП Вознесенське   та віддалених (у тому числі пересувних) робочих місць адміністраторів, порядок дій адміністраторів та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг визначається відповідно до Регламенту Центру надання адміністративних послуг у селі Вознесенське, який затверджується рішенням Вознесенської сільської ради, та цим Положенням.

7. З метою забезпечення зручних та доступних умов для отримання адміністративних послуг суб’єктами звернень за пропозицією начальника відділу забезпечення  надання адміністративних послуг, згідно з рішенням Вознесенської сільської ради можуть утворюватися віддалені (у тому числі пересувні) робочі місця адміністраторів ЦНАП Вознесенське.              

8. Керівництво та організаційне забезпечення надання адміністративних послуг через ЦНАП Вознесенське покладено на Відділ забезпечення надання адмістративних послуг виконавчого комітету Вознесенської сільської ради (далі – Відділ) відповідно до частини 5 статті 12 Закону України "Про адміністративні послуги" 

9. ЦНАП Вознесенське має такі власні найменування та може мати символіку:

1) повне найменування – Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Вознесенської сільської ради;                                                 

2) скорочене найменування – ЦНАП Вознесенське;

Окремо від найменування ЦНАП Вознесенське має право використовувати позначення "Центр Дії".

10. Основними завданнями ЦНАП Вознесенське є:

10.1 організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

10.2 спрощення процедури отримання адміністративних послуг;

10.3 забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг у центрі;

10.4 проведення моніторингу якості надання адміністративних послуг відповідно до частини четвертої статті 7 Закону України “Про адміністративні послуги”, визначення та вжиття заходів до підвищення рівня якості їх надання, оприлюднення інформації про результати моніторингу та вжиті заходи;

10.5 забезпечення процесу автоматизації прийому документів та надання адміністративних послуг шляхом використання інформаційних систем та систем електронного документообігу.

11. ЦНАП Вознесенське  забезпечується надання адміністративних послуг адміністратором, у тому числі шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг. У випадках, визначених законодавством України (у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), прийом заяв та документів може здійснюватися державними реєстраторами, на яких покладено повноваження адміністраторів.

ЦНАП Вознесенське забезпечує надання адміністративних послуг із залученням до його роботи посадових осіб окремих виконавчих органів (структурних підрозділів) Ради. Перелік таких посадових осіб визначається  сільським головою.

На підставі узгоджених рішень Ради та суб’єкта надання адміністративних послуг окремі адміністративні послуги можуть надаватися через ЦНАП Вознесенське посадовими особами такого суб’єкта. Зазначені послуги надаються виключно у разі, коли вони не можуть бути надані у ЦНАП  Вознесенське  адміністратором або їх надання адміністратором є значно гіршим для інтересів суб’єктів звернення та/або публічних інтересів. В узгоджених рішеннях зазначаються обґрунтування їх прийняття.

Посадові особи суб’єктів надання адміністративних послуг зобов’язані дотримуватися вимог щодо часу прийому та інших вимог до організації роботи у ЦНАП Вознесенське, встановлених Радою.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр та віддалені (у тому числі пересувні) робочі місця адміністраторів, затверджуються рішенням Вознесенської сільської  ради з урахуванням статті 12 Закону України "Про адміністративні послуги", розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг". Перелік послуг, які надаються в  віддалених (у тому числі пересувних) робочих місцях адміністраторів, визначається з урахуванням потреб громади.

12. У Центрі  також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, надання консультацій, прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг, укладення договорів і угод представниками суб’єктів господарювання, які займають монопольне становище на відповідному ринку послуг, які мають соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо-, електропостачання тощо), а також надання суб’єктам звернення можливості самостійно звернутися за отриманням адміністративних послуг, які надаються в електронній формі, за допомогою безоплатного використання ними місць для самообслуговування.

13. У приміщенні, де розміщується ЦНАП Вознесенське, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).

Добір суб’єктів господарювання для надання супутніх послуг здійснюється Радою на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди державного та комунального майна.

Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.

14. У приміщенні, де розміщується ЦНАП Вознесенське, за рішенням Ради проводяться соціальні, культурні, просвітницькі та інші заходи, спрямовані на задоволення потреб та інтересів територіальної громади, розвиток громадянського суспільства, якщо вони не перешкоджають наданню адміністративних послуг.

У ЦНАП Вознесенське, за рішенням Ради,  може здійснюватися прийом суб’єктів звернення з надання безоплатної правової допомоги.

15. ЦНАП Вознесенське повинен бути облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами, інформаційними терміналами та/або іншими засобами доведення інформації до суб’єктів звернення із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

За рішенням Ради можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо обслуговування суб’єктів звернення, зокрема можливість надання суб’єктам звернення консультацій та інформації про хід розгляду їх заяв за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку).

Встановлені вимоги щодо якості обслуговування суб’єктів звернення в ЦНАП Вознесенське не повинні погіршувати умов надання адміністративних послуг, визначених законом.

16. Суб’єктом надання адміністративних послуг на кожну адміністративну послугу, яку він надає відповідно до закону, затверджуються інформаційна і технологічна картки, а в разі якщо суб’єктом надання є посадова особа, – органом, якому вона підпорядковується.

17. Інформаційна картка адміністративної послуги, що надається територіальним органом центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, їхніми посадовими особами, які відповідно до закону уповноважені надавати адміністративну послугу, затверджується на підставі типової інформаційної картки, затвердженої відповідним центральним органом виконавчої влади, іншим державним органом.

18. У разі делегування центральним органом виконавчої влади, іншим державним органом відповідно до закону повноважень з надання адміністративних послуг органам місцевого самоврядування інформаційна картка адміністративної послуги, що надається органом, якому делеговані такі повноваження, затверджується на підставі типової інформаційної картки, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики щодо делегованого повноваження.

19. Якщо адміністративні послуги надаються через ЦНАП Вознесенське                                        та віддалені (у тому числі пересувні) робочі місця адміністраторів, суб’єктам надання адміністративних послуг забороняється приймати заяви, видавати суб’єктам звернення оформлені результати надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в наданні адміністративних послуг) поза зазначеним ЦНАП Вознесенське та віддаленими (у тому числі пересувними) робочими місцями адміністраторів, крім випадків подання заяв з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

20. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора - посадової особи відділу забезпечення надання адміністративних послуг, яка надає адміністративні послуги або організовує їх надання, або до окремих посадових осіб виконавчих органів (структурних підрозділів) Ради, на яких у встановленому порядку покладені всі або окремі завдання адміністратора.

Окремі завдання адміністратора, пов’язані з наданням адміністративних послуг, отриманням заяв та документів, видачею результатів надання адміністративних послуг, здійснюють старости.

З метою належної організації надання адміністративних послуг через ЦНАП Вознесенське адміністратори, староста та інші особи, на яких покладається виконання завдань адміністратора, беруть участь в навчанні, яке може проводитися за участю суб’єкта надання адміністративних послуг у випадках, визначених законодавством.

 

21. Посадовий склад ЦНАП Вознесенське визначається Вознесенським сільським головою.                            Всі посадові особи виконавчих органів Ради, включені до посадового складу ЦНАП Вознесенське, здійснюють повноваження  адміністраторів Центру та в частині дотримання  єдиних вимог щодо організації надання адміністративних послуг  через Центр підпорядковуються керівнику Центру.

 

22. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства про службу в органах місцевого самоврядування.

Кількість адміністраторів, які працюють у центрі, визначається рішенням Вознесенської сільської ради.                                                    

23. Адміністратор, державний реєстратор має особисту печатку (штамп) із зазначенням порядкового номера печатки (штампа) та найменування центру/ суб’єкта державної реєстрації.

24.  Основними завданнями адміністратора є:

24.1. надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

24.2 прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

24.3-. складення у випадках, передбачених законодавством, а також на вимогу суб’єкта звернення заяв в електронній формі, їх друк і надання суб’єкту звернення для перевірки та підписання;

24.4. видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

24.5 організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

24.6. здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

24.7. надання адміністративних послуг за рішенням Ради;

24.8. надання адміністративних послуг в електронній формі з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;

24.9. складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

24.10 розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень;

24.11. консультування суб’єктів звернення щодо отримання ними адміністративних послуг, що надаються в електронній формі, за допомогою безоплатного використання місць для самообслуговування.

25. Адміністратор виконує інші повноваження відповідно до посадової інструкції.

26. Адміністратор має право:

26.1 безоплатно одержувати від суб’єкта надання адміністративних послуг, державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

26.2 погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;

26.3 інформувати керівника ЦНАП Вознесенське та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

26.4. посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

26.5. порушувати клопотання перед керівником ЦНАП Вознесенське клопотання щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи ЦНАП Вознесенське.

        27. Державний реєстратор призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою в установленому законодавством порядку.

        27.1.Державний реєстратор має свою печатку та електронний цифровий підпис.

       27.2.Державний реєстратор в установленому законодавством порядку здійснює:

        27.2.1. державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до закону, тобто офіційне визнання і підтвердження фактів набуття, змін або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

         27.3.виконання функцій адміністратора Центру.

28. З метою здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення  діяльності Центру в структурі Ради утворений виконавчий орган – відділ забезпечення надання адміністративних послуг виконавчого комітету Вознесенської сільської  ради, на який покладено здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності ЦНАП Вознесенське.

29. ЦНАП Вознесенське очолює керівник виконавчого органу – начальник відділу забезпечення надання адміністративних послуг виконавчого комітету Вознесенської сільської ради, на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності ЦНАП Вознесенське.

 Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства про службу в органах місцевого самоврядування.

 

30. Начальник ЦНАП Вознесенське, відповідно до завдань, передбачених законодавством у сфері надання адміністративних послуг:

30.1. здійснює керівництво роботою ЦНАП Вознесенське, несе персональну відповідальність за організацію діяльності ЦНАП Вознесенське;

30.2. організовує діяльність ЦНАП Вознесенське, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи ЦНАП Вознесенське;

30.3. координує діяльність адміністраторів, державних реєстраторів контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

30.4. організовує інформаційне забезпечення роботи ЦНАП Вознесенське, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

30.5. сприяє створенню належних умов праці у ЦНАП Вознесенське, вносить пропозиції до Вознесенської сільської ради щодо матеріально-технічного забезпечення ЦНАП Вознесенське;

30.6-. забезпечує визначення потреб у навчанні та навчання, у тому числі з використанням Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг (Платформи Центрів Дія), адміністраторів, старост та інших осіб, на яких покладається виконання завдань адміністратора, зокрема до початку виконання (у тому числі тимчасово) посадових обов’язків адміністратора або після перерви у роботі понад три місяці, у разі зміни порядку надання послуг, запровадження надання нових послуг;

30.7. розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

30.8. може здійснювати функції адміністратора;

30.9. виконує повноваження державного реєстратора;

30.10. виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про ЦНАП Вознесенське.

31. ЦНАП Вознесенське під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними  органами виконавчої влади, іншими державними органами,  органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

Час прийому суб’єктів звернень ЦНАП Вознесенське становить не менше як п’ять днів на тиждень та сім годин на день і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг. При цьому прийом суб’єктів звернень у ЦНАП Вознесенське здійснюється без перерви на обід. За рішенням Вознесенської   сільської ради час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено. У територіальних підрозділах та у віддалених (у тому числі пересувних) робочих місцях адміністраторів час прийому суб’єктів звернень визначається рішенням Вознесенської сільської ради.

32. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов для отримання послуг суб’єктами звернень у межах території Вознесенської територіальної громади за рішенням Ради   можуть утворюватися віддалені (у тому числі пересувні)  робочі місця адміністраторів ЦНАП Вознесенське, в яких забезпечується надання адміністративних послуг відповідно до Переліку, визначеного Радою.

Організаційне забезпечення віддалених (у тому числі пересувних) робочих місць адміністраторів  здійснюється виконавчим органом – відділом забезпечення надання адміністративних послуг виконавчого комітету Вознесенської сільської ради.

33. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності ЦНАП Вознесенське здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету та інших джерел, не заборонених діючим законодавством.

Центр звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг, а також від плати за обов’язкове навчання роботі з такими реєстрами.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь